O nás

Vitajte

Vypracovanie znaleckých posudkov pre :                             

1.Prevod vlastníckeho práva k veci : 

    – medzi fyzickými osobami,

    – medzi fyzickou a právnickou osobou,

    – medzi právnickými osobami,

    – pri prevodoch a prechodoch na tuzemskú právnickú osobu so zahraničnou účasťou alebo zahraničnou osobou,

    – medzi fyzickou,právnickou osobou a štátom. Štátom sa rozumie organizácia , ktorá vykonáva úhradu ceny z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo             ďalších prostriedkov štátu . Súdny znalec v odvetví Nábytok a Bytové doplnky .   

2.   Zrušenie a vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov :

    – po rozvode manželov,

    – po dohode manželov o zrušení bezpodielového vlastníctva

    – pri podnikateľskej činnosti jedného alebo oboch manželov .

3.   Zrušenie a vysporiadanie podielového vlastníctva :

    – na návrh jedného z podielnikov alebo viacerých podielnikov 

    – spory pri užívaní podielového vlastníctva ( spory majetkové a vecné ) .

4.   Prevod vlastníckeho práva k veci :

    – dedičské konanie

5.   Darovanie

6.   Ocenenie vecí pre daňové účely

    – nové daňové priznanie,

    – ohodnotenie majetku pre účely vyradenia z evidencie,

    – dodatočné vyrúbenie daní z dôvodov :

        – darovacej zmluvy,

        – kúpnopredajnej zmluvy,

        – vysporiadanie dedičstva ,

        – vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

        – vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva .

7.   Ohodnotenie vecí pre záložné právo ( do peňažných ústavov,medzi občanmi,medzi organizáciami )

8.   Likvidácia podniku

6.   Konkurzné a vyrovnávacie konanie

10. Dražba ( exekučné konanie )

11. Reštitúcie

        – podľa zákona č. 403/1990 Zb.

        – podľa zákona č. 87/1991 Zb.

        – podľa zákona č. 229/1991 Zb.

12. Ohodnotenie majetkov podniku pre privatizáciu

13. Ocenenie vecí pre poistenie

        – ohodnotenie nových vecí

        – ohodnotenie užívaných vecí

14. Určenie vecného bremena

15. Bezdôvodné obohatenie

16. Škody

        – pri trestných konaniach

        – pri súdnych konaniach

        – pri poistných udalostiach

17. Chyby

18. Reklamácie

19. Vymáhanie pohľadávok

20. Havárie

        – havária, resp. posúdenie veci po : 

                                                    – požiari

                                                    – živelnej pohrome

                                                    – iný dôvod

21. Technické posudky v súvislosti s právnymi úkonmi . 

E-mail: znalec.mihok@atlas.sk